Superant la bretxa digital en comunicació: Estratègies més enllà de les xarxes socials

old radio

En un món dominat per la transformació digital, el concepte de “bretxa digital en comunicació” s’ha convertit en un desafiament que requereix la nostra atenció immediata. Encara que l’era digital ha promès unir-nos com mai, la realitat és que ha creat noves barreres i ha aprofundit les existents, especialment en l’àmbit de la comunicació efectiva.

Aquest blog aprofundeix en la comprensió de la bretxa digital, desmitificant la creença que la presència en totes les xarxes socials equival a una comunicació reeixida, i explorant estratègies inclusives que van més enllà del mer enfocament digital.

Mites sobre la comunicació digital

La fal·làcia de l'omnipresència digital

L’omnipresència digital, la idea que estar en totes les xarxes socials garanteix una comunicació efectiva, és una fal·làcia que moltes organitzacions i professionals persegueixen. Aquest enfocament passa per alt que, fins i tot als països més desenvolupats, on l’accés a internet sembla universal, els algorismes de les xarxes socials juguen un paper significatiu a determinar quin contingut veu realment l’audiència. La realitat és que aquests algorismes prioritzen uns certs tipus d’interaccions i continguts sobre uns altres, cosa que significa que simplement ser present en aquestes plataformes no assegura visibilitat ni un engagement significatiu.

L'economia de l'atenció i el cost ocult

Contrari a la creença popular, la comunicació efectiva a través de plataformes digitals no és necessàriament barata ni accessible per a tots. L’economia de l’atenció en xarxes socials és altament competitiva i requereix no sols una inversió financera en publicitat pagada per a assegurar visibilitat, sinó també una inversió considerable en temps i recursos per a crear contingut que ressoni amb l’audiència i sobrevisqui als capritxos dels algorismes. Aquest model de comunicació basat en l’omnipresència digital ignora a aquells sense accés regular a internet o a aquells que, per diverses raons, prefereixen o necessiten altres mitjans de comunicació.

Centrant l'estratègia de comunicació: Objectius, audiència i propòsit

En el disseny d’estratègies de comunicació efectives, el punt de partida no ha de ser el canal de comunicació (digital o tradicional) ni el format del contingut. El primordial és definir clarament què volem aconseguir, qui és el nostre destinatari i quin és el propòsit del nostre missatge. Aquest enfocament inicial garanteix que les nostres estratègies siguin rellevants, efectives i veritablement ressonants amb la nostra audiència.

people going to a same goal

Definint objectius clars

Abans de qualsevol consideració sobre els mitjans a utilitzar, és crucial establir els objectius de comunicació. Busquem informar, educar, motivar a l’acció o canviar comportaments? Els objectius clars i mesurables són la brúixola que guia tot el procés de planificació i execució de les nostres estratègies de comunicació.

Coneixent a l'audiència

Entendre profundament al nostre destinatari és essencial. Això implica anar més enllà de les dades demogràfiques per a abastar el context social i cultural en el qual es troba la nostra audiència. Quines són les seves necessitats, preocupacions i com interactuen amb els mitjans de comunicació? Aquest coneixement permet adaptar el missatge perquè sigui significatiu i accessible per a ells.

El propòsit del nostre missatge

Amb objectius clars i un coneixement profund de la nostra audiència, el següent pas és definir el propòsit del nostre missatge. Això està intrínsecament relacionat amb l’impacte que desitgem aconseguir. Ja sigui que estiguem buscant generar consciència sobre una crisi, mobilitzar recursos o fomentar pràctiques sostenibles, el propòsit ha d’estar alineat amb els nostres objectius i les necessitats de la nostra audiència.

En centrar la nostra estratègia de comunicació en el que volem obtenir, qui és el nostre destinatari i per a què estem comunicant, podem prendre decisions informades sobre els canals i formats més adequats per als nostres missatges. Aquesta metodologia assegura que les nostres estratègies de comunicació no sols siguin efectives sinó també respectuoses i pertinents, superant els desafiaments que presenta la bretxa digital i maximitzant el nostre impacte, especialment en situacions d’emergència humanitària.

Desafiaments digitals en emergències humanitàries

En el sector d’emergències humanitàries, els desafiaments de comunicació es magnifiquen. En contextos en què l’accés a internet és limitat o inexistent, i les competències digitals són escasses, dependre únicament de les estratègies digitals per a difondre informació crítica pot excloure a grans segments de la població. Aquest enfocament limitat és especialment problemàtic quan es tracta de despertar interès o conscienciar sobre polítiques públiques importants. La comunicació en aquestes situacions requereix un enfocament més holístic i adaptable que pugui aconseguir a les persones on estan, independentment del seu accés a la tecnologia.

La importància del context i la cultura (cognició cultural)

La singularitat del context cultural en comunicació

En l’era de la globalització, on les fronteres semblen cada vegada més difuses gràcies a la connectivitat digital, podria ser temptador assumir que el que funciona en termes de comunicació en un context funcionarà igual en un altre. No obstant això, aquesta suposició ignora la rica diversitat i complexitat de les cultures humanes. Cada comunitat, cada grup, cada individu opera dins d’un conjunt únic de normes culturals, valors i experiències que influeixen profundament en com es rep i s’interpreta la comunicació. Per exemple, una campanya que va ser reeixida en un entorn urbà, tecnològicament avançat, pot no tenir el mateix impacte, o fins i tot pot ser malinterpretada en una comunitat rural amb diferents valors i nivells d’accés a la tecnologia.

L’eficàcia de la comunicació, per tant, depèn de la nostra capacitat per a adaptar els nostres missatges a aquestes singularitats. Això requereix una comprensió profunda i empàtica de les audiències a les quals intentem arribar, no sols en termes de les seves necessitats i desafiaments sinó també dels seus valors culturals, història i forma de vida.

Et recomano visitar el meu blog sobre “Cognició Cultural”.

Estratègies de comunicació adaptatives

El reconeixement de la importància del context i la cultura en la comunicació ens porta a la necessitat d’adoptar un enfocament de cognició cultural en les nostres estratègies. Això implica entendre com les persones de diferents cultures processen la informació, prenen decisions i perceben missatges. Aquest enteniment és clau per al disseny d’estratègies de comunicació efectives, respectuoses i sensibles a les diferències culturals.

Adoptar un enfocament de cognició cultural en la comunicació significa anar més enllà del simple trasllat de missatges d’un idioma a un altre o d’una plataforma digital a una tradicional. Es tracta d’una adaptació profunda que considera el context cultural en el disseny del missatge, el canal de comunicació triat, i la forma en què es presenta el contingut. Per exemple, en algunes cultures, les històries visuals i les narratives poden ser molt més efectives que els missatges textuals directes. En unes altres, les reunions comunitàries i el boca a boca juguen un paper central en la difusió d’informació.

L'adaptació cultural com a clau per a la inclusió

Aquest enfocament adaptatiu i culturalment sensible és especialment crucial quan busquem com superar la bretxa digital. No es tracta només de fer que la tecnologia sigui físicament accessible, es tracta de fer que el contingut comunicatiu sigui culturalment accessible. Això significa dissenyar estratègies que respectin i celebrin la diversitat cultural i que reconeguin la importància d’adaptar la comunicació perquè sigui veritablement inclusiva.

L’adaptació cultural en la comunicació és una necessitat per a aquells compromesos amb l’impacte i l’efectivitat. En integrar-la en les nostres estratègies de comunicació, no sols ampliem el nostre abast sinó que també construïm ponts d’entesa i respecte mutu. Aquest enfocament millora l’efectivitat de la comunicació i contribueix a un món més inclusiu i empàtic.

Pots llegir més sobre “Comunicació estratègica i igualtat de gènere” en el meu blog.

tribe showing their cultural story

Estratègies de comunicació inclusives i efectives: El cas del PEUMP a les Illes del Pacífic

Després d’explorar els mites de la comunicació digital i els desafiaments particulars presentats per les emergències humanitàries i la necessitat d’adaptació cultural, resulta essencial examinar com aquestes idees s’apliquen en el món real. El Programa d’Associació Marina Pacífic-Unió Europea (PEUMP) serveix com un cas d’estudi il·lustratiu, demostrant l’aplicació pràctica d’estratègies de comunicació inclusives i efectives dissenyades per a superar la bretxa digital.

Superant la bretxa digital mitjançant estratègies holístiques

La iniciativa PEUMP, cofinançada per la UE, és un testimoniatge de com la inclusió de perspectives de gènere i drets humans en programes ambientals pot enriquir i ampliar l’abast de la comunicació. En un esforç per aconseguir comunitats en 15 països del Pacífic, el programa ha adoptat un enfocament innovador i adaptable per a la comunicació, reconeixent que el canvi climàtic i les amenaces ambientals no sols tenen dimensions de gènere sinó que també requereixen solucions creatives per a garantir que cada individu, independentment del seu accés a la tecnologia, estigui informat i empoderat.

  • Adaptació i flexibilitat en la comunicació

L’estratègia del PEUMP per a integrar la igualtat de gènere en la gestió ambiental inclou la mobilització i enfortiment d’organitzacions de base i la implementació d’un enfocament holístic que considera les tradicions locals. Aquest enfocament ha permès al programa assolir efectivament a comunitats rurals i remotes, on les barreres digitals i d’idioma podrien limitar l’accés a la informació crucial sobre pràctiques sostenibles de pesca i gestió ambiental.

  • Iniciatives clau per a la comunicació inclusiva
  1. Mobilització de la societat civil: A través de la capacitació i apoderament de líders comunitaris, com Emali Sewale a Fiji, el PEUMP ha demostrat que les estratègies de comunicació efectives van més enllà del digital. En capacitar a les dones en habilitats empresarials i pràctiques sostenibles, el programa assegura que el coneixement es comparteixi dins de les comunitats, promovent la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental de manera integral.
  2. Enfocament holístic i tradicions locals: Reconeixent les limitacions de la comunicació digital en algunes àrees, el PEUMP ha utilitzat mitjans tradicionals i enfocaments adaptats culturalment per a educar i empoderar a les comunitats costaneres. Aquest enfocament assegura que els missatges importants arribin a tots, fomentant pràctiques sostenibles i un major enteniment dels drets i recursos.

Reflexions i contribucions personals

Com a autora de l’article que he usat per a aquest cas, en el qual es detalla esforços i assoliments del PEUMP, he presenciat de primera mà la importància de tancar la bretxa digital mitjançant l’adopció d’estratègies de comunicació inclusives i efectives. El meu treball, que va incloure realitzar entrevistes en profunditat i col·laborar estretament amb agències regionals i locals, subratlla el valor d’un enfocament de comunicació que s’estengui més enllà del digital per a tocar la vida de les persones on més importa.

Conclusió

Superar la bretxa digital va més enllà d’assegurar l’accés a la tecnologia; implica desenvolupar estratègies de comunicació que arribin a cada individu, reconeixent i valorant la diversitat de mitjans a través dels quals les persones reben i processen informació. Aquest blog subratlla la importància d’adoptar enfocaments inclusius i adaptatius en la comunicació, essencials per a connectar veritablement amb comunitats en tota la seva varietat i riquesa cultural.

Si els desafiaments de comunicació presentats aquí ressonen amb tu i estàs buscant maneres d’eliminar la bretxa digital en la teva organització o projecte, recorda que no has de fer-ho sol. Com a estratega de comunicació amb una rica experiència a adaptar missatges per a audiències diverses i superar barreres digitals, soc aquí per a ajudar-te a dissenyar i implementar estratègies que no sols informin i connectin, sinó que també transformin.

Junts, podem assegurar-nos que cada veu sigui escoltada i cada història compartida, empoderant a tots, a tot arreu.

Fins aviat!

Entrades relacionades: